Tales

วานร 18 มงกุฏ

posted on 23 Jun 2007 11:21 by cutieparade in Tales

วานรสิบแปดมงกุฏ เป็นวานรที่มาจากสองเมืองคือ เมืองขีดขินของสุครีพ และเมืองชมพูของท้าวมหาชมพู วานรสิบแปดมงกุฏนี้แต่เดิมก็คือเทวดา ๑๘ องค์ที่อาสามาช่วยพระนารายณ์ตอนอวตารมาเป็นพระรามนั้นเอง ดังในบทละครรามเกียรติ์ที่กล่าวถึงตอนนี้ว่า

"เมื่อนั้น ฝูงเทพเทวาน้อยใหญ่
ต่างทูลอาสาพระภูวไนย
จะขอไปเป็นพลพระอวตาร
มาล้างเหล่าอสูรพาลา
ที่หยาบช้าเบียนโลกทุกสถาน"

เทวดาเหล่านี้ประกอบด้วย พระวิรุฬหก เป็น เกยูร พระวิรูปักษ์ เป็น มายูร พระหิมพานต์เป็น โกมุท พระวิศาลเทวบุตร เป็น ไชยามพวาน พระพิรุณ เป็น ไวยบุตร พระมหาชัย เป็น สุรกานต์ พระพินาย เป็น นิลเอก พระพิเนกเป็น นิลขัน พระเกตุ เป็น กุมิตัน พระสมุทร เป็น นิลราช พระจันทร์ เป็น สัตพลี พระอังคารเป็น วิสันตราวี พระพุธ เป็นสุรเสน พระราหู อวตารเป็น นิลปานัน พระพฤหัสบดี เป็น มาลุนทเกสร พระศุกร์เป็นนิลปาสัน พระเสาร์เป็น นิลพานร และพระไพรศรพณ์(อ่านว่า พะ-ไพ-สบ) เป็น เกสรทมาลา

เมื่อนางมณโฑเทวีผู้เคยเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ออกไปดูทัพพระรามกับทศกัณฐ์ เมื่อเห็นทัพลิงก็ตกใจ แล้วกล่าวว่า

"อันทหารทั้งสองนคเรศ
เลื่องชื่อลือเดชชาญสมร
ล้วนเทวามาเป็นพานร
อาจจะช้อนพิภพเมืองอินทร์
ถึงจะพลิกสี่มหาสุธาธาร
ทั่วทุกจักรวาลก็ได้สิ้น"


๑. เกยูร
วานรฝ่ายเมืองขีดขิน
สีม่วงแก่ หรือ สีม่วงชาดแก่ หัวโล้น ปากอ้า
ชาติเดิม : ท้าววิรุฬหก จอมกุมภัณฑ์ จตุโลกบาลแห่งทิศใต้

๒. โกมุท
โกมุท หรือ โคมุท
วานรฝ่ายเมืองขีดขิน
สีบัวโรย หัวโล้น ปากหุบ
ชาติเดิม : พระหิมพานต์ เทพเจ้าแห่งป่าหิมพานต์
เมื่อเสร็จศึกลงกา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาฝ่ายซ้ายเมืองขีดขิน คู่กับไชยามพวาน

๓. ไชยามพวาน
วานรฝ่ายเมืองขีดขิน
สีเทา หรือ สีมอหมึกอ่อน หัวโล้น ปากอ้า
ชาติเดิม : พระอีศาณหรือ พระวิศาลเทพบุตร
ไชยามพวานได้รับพรจากพระอิศวรให้เป็นผู้ถือธงชัยนำกองทัพพระรามไปรบ เพราะมีชื่อเป็นมงคลข่มนามอสูร
เมื่อเสร็จศึกลงกา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาฝ่ายขวาเมืองขีดขิน คู่กับโกมุท

๔. มาลุนทเกสร
วานรฝ่ายเมืองขีดขิน
สีเมฆ หรือ สีม่วงครามอ่อน หัวโล้น ปากหุบ
ชาติเดิม : พระพฤหัสบดี เทวดานพเคราะห์ เทพฤษี อาจารย์พระอินทร์

๕. วิมลวานร
วิมลวานร หรือ พิมลพานร
วานรฝ่ายเมืองขีดขิน
สีดำหมึก หัวโล้น ปากหุบ
ชาติเดิม : พระเสาร์ เทวดานพเคราะห์ เทพเจ้าแห่งการกสิกรรม

๖. ไวยบุตร
วานรฝ่ายเมืองขีดขิน
สีเมฆครึ้มฝน หรือ สีมอครามแก่ หัวโล้น ปากอ้า
ชาติเดิม : พระพิรุณ เทพเจ้าแห่งฝน

๗. สัตพลี
วานรฝ่ายเมืองขีดขิน
สีขาวผ่อง หัวโล้น ปากหุบ
ชาติเดิม : พระจันทร์ เทวดานพเคราะห์ เทพเจ้าผู้ให้แสงสว่างเวลากลางคืน
สัตพลีนอกจากมีหน้าที่จดความดีความชอบของเหล่าทหารแล้ว ยังมีบทบาทเด่นเป็นผู้เขียนสารส่งไปยังกรุงลงกา
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นอาลักษณ์แห่งเมืองขีดขิน

๘. สุรกานต์
วานรฝ่ายเมืองขีดขิน
สีเหลืองจำปา หรือ สีแดงชาด หัวโล้น ปากอ้า
ชาติเดิม : พระมหาชัย เทพเจ้าแห่งชัยชนะ
สุรกานต์เป็นผู้คุมกำลัง ๓๐ สมุทรมาช่วยพระรามรบ เมื่อเสร็จศึกแล้วได้ครองเมืองโรมคัล

๙. สุรเสน
วานรฝ่ายเมืองขีดขิน
สีแสด หรือ สีเขียว บางตำราว่าสีแดงเจือเขียว หัวโล้น ปากอ้า
ชาติเดิม : พระพุธ เทวดานพเคราะห์ เทพเจ้าแห่งวาจาและพาณิชย์
สุรเสนมีความเก่งกาจเกือบเทียบได้กับหนุมาน เมื่อเสร็จศึกได้ไปครองเมืองอัสดงค์ของสัทธาสูร

๑๐. นิลขัน
วานรฝ่ายเมืองชมพู
สีหงดิน หัวโล้น ปากอ้า
ชาติเดิม : พระพิฆเนศ พระวิฆเนศ เทพเจ้าแห่งศิลป

๑๑. นิลปานัน
วานรฝ่ายเมืองชมพู
สีสำริด หัวโล้น ปากอ้า
ชาติเดิม : พระราหู เทวดานพเคราะห์ เทพเจ้าผู้สถิตอยู่บนก้อนเมฆ

๑๒. นิลปาสัน
วานรฝ่ายเมืองชมพู
สีเลื่อมเหลือง หรือ สีหมากสุก หัวโล้น ปากอ้า
ชาติเดิม : พระศุกร์ เทวดานพเคราะห์ เทพเจ้าแห่งความรัก ความงาม และความสันติ

๑๓. นิลราช
วานรฝ่ายเมืองชมพู
สีน้ำไหล หรือ สีฟ้าอ่อนเจือเขียว หัวโล้น ปากหุบ
ชาติเดิม : พระสมุทร เทพเจ้าประจำมหาสมุทร
นิลราชนอกจากมีบทบาทสำคัญในการรบแล้ว ยังมีหน้าที่เอาก้อนหินไปถมทะเลในตอนจองถนน เพราะต้องคำสาปของฤๅษีคาวิน ว่าเมื่อเอาสิ่งใดทิ้งน้ำให้จมอยู่กับที่ จึงต้องเป็นผู้อาสาเอาศิลาไปทิ้งทะเลแต่ผู้เดียวจึงจะพ้นคำสาป

๑๔. นิลเอก
วานรฝ่ายเมืองชมพู
สีทองแดง หัวโล้น ปากหุบ
ชาติเดิม : พระพินาย วินายก
นิลเอกคือผู้ที่ไปช่วยพระลักษณ์ทำลายพิธีกุมภนิยาของอินทรชิต

๑๕. วิสันตราวี
วานรฝ่ายเมืองชมพู
สีลิ้นจี่ หัวโล้น ปากอ้า
ชาติเดิม : พระอังคาร เทวดานพเคราะห์ เทพเจ้าแห่งสงคราม

๑๖. กุมิตัน
ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใด
วานรพงศ์ ของ พระ เทวาภินิมมิต ( ฉาย เทวาภินิมมิต ) ว่าเป็นฝ่าย เมืองชมพู
สีทอง หรือ สีเหลืองรง หัวโล้น ปากหุบ
ชาติเดิม : พระเกตุ เทวดานพเคราะห์ เทพเจ้าผู้คุ้มครองสวัสดิมงคล

๑๗. เกสรทมาลา
ลิงตัวหอม
ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใด
วานรพงศ์ ของ พระ เทวาภินิมมิต ( ฉาย เทวาภินิมมิต ) ว่าเป็นฝ่าย เมืองขีดขิน
สีเหลืองอ่อน หรือ สีเลื่อมเหลือง หัวโล้น ปากอ้า
ชาติเดิม : พระไพศรพณ์ พระพนัสบดี เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ในป่า
คุณสมบัติพิเศษ : มีกลิ่นกายหอมสดชื่น มีหน้าที่อยู่ใกล้ๆองค์พระราม ให้กลิ่นกายไปสร้างความสดชื่นให้กับพระองค์

๑๘. มายูร
ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใด
วานรพงศ์ ของ พระ เทวาภินิมมิต ( ฉาย เทวาภินิมมิต ) ว่าเป็นฝ่าย เมืองชมพู
สีม่วงอ่อน หัวโล้น ปากอ้า
ชาติเดิม : ท้าววิรูปักษ์ ราชาแห่งนาค จตุโลกบาล ประจำ ทิศตะวันออก

ระบำวานรพงศ์ของกรมศิลปากร
เนื้อความจากบทร้องในระบำวานรพงศ์

ชุดแรก สิบแปดมงกุฏ

นำดัวย ไชยามพวาน ทหารหน้า เกสรทมาลา กล้ากลั่น
ถัดมา นิลราช กาจฉกรรจ์ เคียงคู่ นิลขัน ชาญชัย
นิลเอก ฤทธิไกรดังไฟกัลป์ คู่ นิลปานัน ทหารใหญ่
วิมล รณรบว่องไว ถัดไปชื่อ วิสันตราวี
มาลุน เริงแรงกำแหงหาญ เคียงขนาน เกยูรกระบี่ศรี
ทั้ง มายูร พูนพลังแข็งขันดี คู่กับ สัตพลีมีเดชา
สุรเสน เจนจบรบรอนราญ คู่กับ สุรกานต์ ทหารกล้า
โกมุท วุฒิไกรไวปัญญา เคียงมากับกระบี่ กุมิตัน
ไวยบุตร รำบาญราญแรง เคียงแข่งกับ นิลปาสัน
ครบสิบแปดมงกุฎสุดฉกรรจ์ ทหารเอกทรงธรรม์รามราชา

ชุดที่ 2 เหล่าพญาวานร

สุครีพ โอรสพระสุริย์ฉาน คำแหง หนุมาน ทหารหน้า
นิลพัท ฝ่ายชมพูนัครา องคต บุตรพญา พาลี
ชมพูพาน ศิวะโปรดประสาท ชามภูวราช ชาติเชื้อพญาหมี
นิลนนท์ ลูกพระอัคนี ล้วนกระบี่พงศ์พญาวานร

สำนวนไทย "สิบแปดมงกุฏ"

ในหนังสือ "สำนวนไทย" ของ ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) เขียนไว้ว่า สิบแปดมงกุฎ นำมาใช้เป็นสำนวนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีนักเลงการพนันใหญ่ลือชื่อพวกหนึ่ง กล่าวกันว่าเป็นนักเลงชั้นยอด สักตามตัวเป็นรูปมงกุฎ จึงเรียกว่า สิบแปดมงกุฎ ตามเรื่องราวในรามเกียรติ์ จากนั้นถ้าใครเป็นนักเลงการพนันก็เลยเรียกว่า สิบแปดมงกุฎ

ทุกวันนี้ สิบแปดมงกุฎมิใช่สำนวนที่ใช้เรียกพวกนักเลงพนันเท่านั้น แต่ใช้เรียกพวกมิจฉาชีพทั้งหลาย เป็นสำนวนที่พบเห็นบ่อยมากตามสื่อมวลชนต่างๆ ซิ่งมีความหมายถึงพวกที่ยักยอก ต้มตุ๋น หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อแล้วยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินผู้อื่นมาเป็นของตน

Laputa อาณาจักรลอยฟ้า

posted on 25 Apr 2007 18:47 by cutieparade in Tales

ลาพูต้า (LAPUTA) คืออะไร ?? หลายคนคงสงสัยและอีกหลายๆ คนคงรู้จักลาพูต้านี้ดี ในการ์ตูนเรื่อง "มืออสูรล่าปีศาจ" ก็มีตอนนึงที่กล่าวถึงลาพูต้านี้ ใช่แล้วละครับ เจ้าลาพูต้าที่ว่านี้เป็นเกาะลอยฟ้าครับ บางคนก็เรียกปราสาทลอยฟ้า ตามแต่จะเรียกกันไป แล้วทำไมถึงไปลอยอยู่บนฟ้าได้ล่ะ ? แล้วมันคืออะไร ? คงเป็นคำถามที่ตามมา เอาละครับเราลองไปดูเรื่องราวเจ้าเกาะนี้กันดีกว่า เกาะนี้แหละครับที่นายเลมูเอล กัลลิเวอร์ (Lamuel Gulliver) ได้เห็นเมื่อเดือนกรกฎาคมของปี ค.ศ.1707 ที่ละติจูด 46 องศาเหนือ ลองติจูด 1873 ซึ่งอยู่ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและโอเรกอน

สาเหตุที่ทำให้กัลลิเวอร์พบลาพูต้ามาจากการที่โดนจับโยนลงทะเลบนด้วยเรือแคนูโดยโจรสลัด และไปลอยไปติดเกาะอยู่คืนหนึ่ง พอวันต่อมาเขาก็ได้เห็นวัตถุขนาดยักษ์ลอยอยู่บนท้องฟ้าที่ความสูงประมาณ 2.5 กิโลเมตรจากพื้นที่เขายืนอยู่!!! เอาละครับ เป็นใครก็ต้องตะลึงทั้งนั้นถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้า เอาละครับเข้าเรื่องต่อดีกว่า หลังจากกัลลิเวอร์จ้องมองดูอย่างพิศวงว่านี่มันอะไรหนอ เจ้าเกาะลอยฟ้าก็เริ่มเคลื่อนตัวมาใกล้อย่างช้าๆ จนกระทั่งมาลอยอยู่บนเหนือหัวของกัลลิเวอร์พอดี๊ พอดี แต่ทว่า.สูงจากที่กัลลิเวอร์ยืนอยู่เพียงราว 100 เมตร เอาละวา นายกัลลิเวอร์ก็ตะลึงซิครับก็มันใหญ่โตอะไรจะขนาดนั้น พอเริ่มหายตะลึงก็เริ่มสังเกตรายละเอียด ของเจ้าปราสาทหรือเกาะนี้อย่างพินิจพิเคราะห์ เค้าบรรยายไว้ว่างี้ครับ

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
ตำแหน่งของลาพูต้า

พื้นใต้ท้องเจ้าลาพูต้าเนี่ยเป็นมันแวววาวราวดุจกระจก เหมือนโลหะที่ผ่านการขัดมาอย่างดี จากนั้นพอสังเกตขึ้นไปยังด้านบนของเจ้าสิ่งนี้ก็เห็นเหมือนเงาคนมากมายกำลังจ้องมองมาที่เค้าอยู่ สักพักก็ได้เรื่องครับ คนบนสิ่งนั้นได้ส่งพาหนะคล้ายๆ กับเก้าอี้ลงมารับขึ้นยานไป เป็นบ้านเรือนทรงประหลาดที่ไม่มีมุมของบ้านเลย คือเป็นทรงกลมตามลักษณะของยานและก็สิ่งก่อสร้างแปลกตามากมาย รวมไปถึงปราสาท ด้วยทีแรกกัลลิเวอร์ไม่สามารถสื่อสารหรือพูดจากับใครได้แต่ฟังภาษาของพวกเขาไม่รู้เรื่อง หลังจากที่ใช้ชีวิตบนลาพูต้า (ที่เค้ารู้ชื่อทีหลังจากขึ้นยาน) เป็นเดือนๆ ก็สามารถเข้าใจภาษาของชาวลาพูต้าได้และเรียนรู้เรื่องราวของลาพูต้ามากขึ้น ว่าลาพูต้ามีรูปร่างลักษณะเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.166 กิโลเมตร

ยังยังไม่พอครับ พื้นชั้นต่อมาของลาพูต้านั้นทำจากแร่ที่มีความแข็งแกร่งเท่ากับเพชรมีความหนา 182 เมตร โดยไว้รองรับเนินรูปทรงโดมซึ่งประกอบไปด้วยชั้นหินหนา 3.5 เมตร ปิดทับด้านบนอีกที

เอ แล้วมันลอยอยู่สูงจากพื้นดินถึงเพียงนี้ แล้วเรื่องน้ำกินน้ำใช้ของลาพูต้าล่ะ ? นี่ก็หายห่วงครับ คือภายในโดมจะเป็นที่เก็บรวบรวมความชื้นไว้จากบรรยากาศ และจะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำไหลตามทางโดมลงไปยังอ่างเก็บน้ำทั้ง 4 อ่างภายด้านนอก ไม่ต้องห่วงเรื่องปริมาณครับ ก็ดูซิครับว่าขนาดของลาพูต้าน่ะใหญ่โตมาก ปริมาณน้ำที่ได้จากโดมก็มากตามไปด้วย แล้วขนาดของอ่างเก็บน้ำแต่ละอ่างนั้นมีเส้นรอบวง 803 เมตร ใหญ่เอาการทีเดียวครับ ซึ่งบางทีปริมาณที่มากไปของน้ำและความชื้นของน้ำนี้อาจก่อปัญหาบ้าง แต่ลาพูต้าก็จะสามารถกำจัดมันได้ โดยการลอยขึ้นไปเหนือเมฆให้แสงอาทิตย์ช่วยให้มันระเหยออกไปบ้าง ส่วนเรื่องอาหารก็หายห่วงอีกเช่นกัน ก็มีเนื้อที่ตั้งขนาดนั้น เรื่องปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ปัญหาเลยครับ สามารถที่จะดำรงค์ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆ เลย ทั้งยังมีประดิษฐกรรมเทคโนโลยีล้ำจินตนาการ เช่นทำแสงอาทิตย์จากแตงกวา นำหินอ่อนมาทำให้นุ่มเพื่อเป็นหมอน

แล้วลาพูต้านี่บังคับหรือว่าควบคุมยังไง? นี่เลยครับตรงกลางของโดมนั้นละครับจะพาไปสู่ห้องเครื่องมือและเครื่องยนต์ ที่มีความยาวถึง 91 เมตร นับว่ากว้างพอดูทีเดียวเจียวละครับ แต่จะมีดวงไฟเพียง 20 ดวง แต่ว่าผิวห้องเครื่องควบคุมนี้ก็เหมือนกับใต้ท้องยานนั่นละครับ คือมีความมันวาวเพราะงั้นไฟเพียง 20 ดวงจึงให้แสงสว่างที่พอเพียง ส่วนอุปกรณ์ภายในห้องนี้ก็มีหลายรูปแบบครับ ตั้งแต่กล้องส่องทางไกล เครื่องวัดองศา เครื่องนำร่อง และเครื่องมือต่างทางดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ต่างอีกมาก แต่ว่าครับ การที่ลาพูต้าเนี่ยสามารถเคลื่อนไหว ลอยไปมาได้ มีความลับอยู่ตรงนี้ครับ สนามแม่เหล็กหรือแรงแม่เหล็กนั่นเองครับที่เป็นตัวช่วยให้ลาพูต้าลอยไปมาได้ ซึ่งจะมีเครื่องมือที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของสนามแรงแม่เหล็กอยู่ที่ห้องควบคุม แต่อีกนั่นแหละครับ ลาพูต้าเนี่ยไม่สามารถบินไปไกลเกินกว่าที่อำนาจสนามแม่เหล็กจะส่งออกมาได้ ซึ่งศูนย์กลางของสนามแรงแม่เหล็กอยู่ที่นครหรือเมืองบัลนิบาร์บิ (Balnibarbi) ที่เป็นเกาะอยู่กลางทะเล ซึ่งลาพูต้าจะไม่สามารถบินสูงกว่า 6.4 กิโลเมตรและไปไกลจากเมืองบัลนิบาร์บิได้เกินกว่า 24 กิโลเมตร เพราะขีดจำกัดทางด้านสนามแม่เหล็ก

เมื่อมีเมืองก็ต้องมีเจ้าเมือง, กษัตริย์, จักรพรรดิ เป็นของคู่กัน ลาพูต้าก็เช่นกันครับ มีจักพรรดิปกครองอยู่ด้วยซึ่งจักรพรรดิกับบรรดาข้าราชบริพารก็จะอาศัยอยู่บนลาพูต้า เพราะจะได้ปกครองบรรดาประชาชนหรือเมืองได้ง่ายขึ้น เพียงถ้าเมืองไหนเกิดการแข็งข้อหรือคิดการไม่ซื่อ จักรพรรดิก็เพียงนำลาพูต้าไปลอยอยู่เหนือเมืองนั้นแล้วทิ้งระเบิดหรือ ทิ้งหินลงมาเป็นการสั่งสอน หนักเข้าก็สั่งให้ลาพูต้าลอยลงทับเมืองนั้นจนพังทลายราบเป็นหน้ากลองเอาเสียเลยเป็นการลงโทษขั้นรุนแรง

นอกจากนั้นกัลลิเวอร์ได้สังเกตอีกว่า ทั้งจักรพรรดิและบรรดานักวิทยาศาสตร์นั้นต่างก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และดนตรีอย่างมาก เรียกได้ว่าเข้าสายเลือดกันเลยทีเดียว จนสามารถพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก และยังสามารถคิด คำนวณปรากฏการณ์ต่างๆ จากดวงดาวได้อย่างมากมาย นับว่าเป็นเมืองและชนชาติที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างสูง นี่ก็เป็นเรื่องราวที่กัลลิเวอร์ได้บันทึกเอาไว้

มาถึง ณ ปัจจุบัน ลาพูต้าจะมีโอกาสแสดงตัวออกมา หรือว่าบรรดาผู้คนจะมีโอกาสได้เห็นอีกหรือเปล่า หรือว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์สามารถคิด พัฒนาและประดิษฐ์เทคโนโลยีที่สามารถทำให้ลาพูต้าลอยได้ด้วยตัวเองสำเร็จแล้ว จนสามารถไปจากนครบัลนิบาร์บิโดยไม่ต้องอาศัยสนามแม่เหล็กจากเมือง แล้วออกไปสำรวจโลกหรือจักรวาลตามวิสัยของชาวบัลนิบาร์บิ จึงอาจจะพอเป็นคำตอบได้ว่าหลังจากยุคสมัยของกัลลิเวอร์แล้วทำไมเราไม่ได้เห็น "ลาพูต้าเกาะลอยฟ้า" กันอีกเลย

- mythland.org