สวัสดี

posted on 10 Oct 2007 15:44 by cutieparade in Other

สวัสดี เป็นคำทักทายของคนไทย โดยจะใช้เมื่อแรกพบกัน หรือ เมื่อต้องการบอกลา โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า "สวัสดี (สวัสดิ์)" ว่าหมายถึง ความดี ความงาม ความเจริญรุ่งเรือง และความปลอดภัย (การสวัสดี เป็นส่วนหนึ่งของการทักทาย)

ที่มา

ผู้ที่ริเริ่มใช้คำว่า "สวัสดี" คือ พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) โดยพิจารณามาจากศัพท์ "โสตถิ" ในภาษาบาลี หรือ "สวัสดิ" ในภาษาสันสกฤต โดยได้เริ่มใช้เป็นครั้งแรก ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่น หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2486 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเห็นชอบให้ใช้คำว่า "สวัสดี" เป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม เป็นต้นมา

จาก - www.nsru.ac.th

"ฮัลโหล" เป็นคำทักทายที่ใช้มากที่สุดในการรับโทรศัพท์ บ่อยครั้งเราก็นำมาใช้เป็นคำทักทาย ระหว่างเพื่อนฝูง เมื่อพบเจอกัน ทุกวันนี้คนไทยใช้คำว่า "ฮัลโหล" กันจนติดปาก จนบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่า คนไทยเราเองก็มีคำทักทายแบบไทย ๆ ที่มีความงดงามทางภาษา มีความไพเราะ และเป็นคำที่มีความหมายดีด้วย

เป็นเวลากว่า 64 ปีแล้ว ที่คำว่า "สวัสดี" ได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของคนไทย ผู้ที่คิดค้นคำนี้ขึ้นก็คือ "พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)" ซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นอาจารย์สอนที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้นำคำว่า "สวัสดี" ทดลองใช้ในหมู่นิสิตจุฬาก่อน หลังจากนั้นรัฐบาลในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้นำคำว่า "สวัสดี" มาใช้เป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการ เมื่อปีพ.ศ. 2486

คำว่า "สวัสดี" นั้น พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) ได้พิจารณามาจากศัพท์ "โสตถิ" ในภาษาบาลี หรือ "สวัสดิ" (สะ-หวัด-ดิ) ในภาษาสันสกฤต ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในวรรณคดีไทยมานาน โดยคำว่า "โสตถิ" หรือ "สวัสดิ์" นี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า สวัสดิ์

สวัสดี มีความหมายว่า ความดี ความงาม ความเจริญรุ่งเรือง ความปลอดภัย

โสตถิ มีความหมายว่า ความสวัสดี ความเจริญรุ่งเรื่อง

จะเห็นได้ว่าคำดังกล่าว เป็นความหมายที่ดี จึงมีความเหมาะสม ที่จะใช้กล่าวเมื่อแรกพบกัน หรือเมื่อลาจากกัน เพราะสวัสดี ไม่ได้เป็นเพียงแค่ คำทักทายเท่านั้น แต่ยังเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต เป็นการอวยพรให้กับผู้ที่เราสนทนา ให้ประสบแต่สิ่งดี ๆ นั่นเป็นลักษณะพิเศษในคำทักทายของคนไทย ซึ่งในคำทักทายของหลายชาติไม่มีเหมือน ยกตัวอย่างคำว่า "ฮัลโหล" ในภาษาอังกฤษ ก็แค่ทักทายกันเมื่อพบกัน คำว่า "หนีฮ่าว" ของภาษาจีนนั้นก็มีความหมายว่าคุณสบายดีไหม ส่วนคำทักทายทั้ง 3 เวลาของชาวญี่ปุ่นนั้น ก็จะเป็นแค่การทักทายโดยทั่วไป ไม่ได้มีความหมายพิเศษอื่น ๆ แต่อย่างไร

ส่วนคำว่า "สวัสดี" นั้นจะทำหน้าทีทั้งการทักทาย และอวยพรไปในคราวเดียวกัน และ เมื่อเรากล่าวคำสวัสดี คนไทยเรายังยกมือขึ้นประนมไหว้ตรงอก มือทั้งสองจะประสานกันเป็นรูปดอกบัวตูม เหมือนสัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย ถึงสิ่งสูงค่าที่เป็นมงคล เพราะชาวไทยใช้ดอกบัวในการสักการะผู้ใหญ่บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนการวางมือไว้ตรงระดับหัวใจนั้น เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกให้เห็นว่า การทักทายนั้น มาจากใจของผู้ไหว้

ดังนั้น เมื่อกล่าวคำว่า สวัสดี พร้อมกับการยกมือขึ้นประนม จึงแฝงให้เห็นถึงความมีจิตใจที่งดงามของคนไทย ที่หวังให้ผู้อื่นพบเจอแต่ในสิ่งที่ดี ซึ่งการกระทำที่งดงามดังกล่าวนี้ ถือเป็นมงคลทั้งต่อตัวผู้พูด และผู้ฟัง

ไม่ว่าโลกจะล้ำหน้าไปขนาดไหนเพียงใดก็ตาม แต่การทักทายด้วยคำว่า สวัสดี ที่สื่อถึงความจริงใจมีไมตรี และความปรารถนาดี ที่คนไทยมีต่อกันและกันนั้น ก็ยังไม่เคยล้าสมัย

ซึ่งชาวต่างชาติเขาก็ยังชื่นชมวัฒนธรรมล้ำค่านี้ แล้วพวกเราจะปล่อยให้ การคำทักทายอย่าง "สวัสดี" นั้นสูญสลายหายไปตามกาลเวลาหรือ....

Comment

Comment:

Tweet

กำรกรกรำกไรดเดดดเเดเดเดเดเดห่เดี้กำร้รฟห้ร่ก่ดเดเเดดดเดดเเดเเดดเเดเดดเเเดเเดเดเเดเดเดเดไคดไคดึดึพำไดำระดดึรัระนะรรัรั้รั้พ้
รระพ่ะsurprised smile 8896868 นสีเเรดีเสดี่กเส่2กส2เรด24เส524ดรเ224เ424ร24เด้242เ4เ2รน4เด24ร2ส4รเ245เด454น5ดร4น5454545เด545เ45ดน4เ5รนพ45เ5น4เ54กีเ5ด45เดก54เร่54เ54ด545เ45เ454 เด454ก5ร4กรด54รกด54เร5กด่4เ5ด4กเอิ5กห4ด5 5ห454ไ554ไ4คภ54ถร54554ท5ทอ4 4เด44                ด้รพำเพเ1455เ45เ5ร้พ5เ5พะ5พ5เ5ดก้หีรำเดเหีด8เ584548545485285ร5กั59พดคำ95ด95ร95รเด95พำ9ร5เเรพ่ร                พ้5959พ595พ9ด95พ9595พ้9พ59598589588959   95895 98 5 8 59 85 98 58                      พำพำพะพเพรึไพพี98พี95พี8พำ959ร8พ59พำ895พั98ไรพำ95พำไ895รพ9859พ8พ8พ989895รั85พ8ค5ไ998คต8พ98รี95รำพ8925พำ                                      พำพำเ89รำพ95พ98รคั98พำ9ด8กเห8เ95ดกเ98ก้989อั58ดี98พดี989999595959959898958959989589558เอีก95เ8กห59ก98เด9ก85เด958กพ9ด5ก8ด5ไ958พ98รเ958ด9พำ958895เ9ดเ9ด895ทืด8กดากหด85ทำพำ58พ89พ9ด 39595939883598598355 385935                                                    359                                                                                                           ทืพเรกพเพะพำเเกด้รพำเด่ดกเด่ดกเกด่เเดกีเพกีเกดเดเดเดเดกัเ9731973เ9ดั39ห13เด973พด973ด793ไ973พำ7935พำ29873พ9พ373ร7พ93คภำ9รันเ17ด2ร9เ297ด9219ด7712เด้3ทด73219372รก232ด7ร79317ก3271รด327ด้ดิ7อ3192กด137271ด32ร7กห321ด7นด32ยน7กด31เ5ดก5สเ932กด1932เด่235ดส้5เ32สเดก37เ9กด9ด397เดกี93เดกดเ3972ดะเด95237เดเดเ532เเ7593เด935ด7เด5937ดเเด93527เ937ดเ39เ9ด35เดดเด71เ93ดเ31พดเ7พะพ379พำรากห1937ห5กิอ1975ร7ต9พ7ก31391713939เ7931เ93ด7397315941เด3เด1ด้เดเด้5เ9375179359อ735มด9เ7น่ะ97น59ร73*9ร้19ร้739เ5ร9ร75เ759พ.วนดรเบ137กพาส่ด9ห7ไก137ไ937597กห5อแ195อี39ดิ15เ9รพ3953พ95ด่พ953ดรา7พ้93195179                                            ภึ-79175พ3 975พ37พำ91793พะ79พ5179พ5397พ53137พะพะพ37รพ93เ17กเ937159371395379157เ91สร3กด935เ975จ3197ข8ไ953753อ5กด้ก้ด9ด1ด3ก7357531531ล175ว1935375711เ9373เ79พด97ร้5975ก3ดืเกหะด345กหเด696กด496กหด9+5กพห658ดกหพ4ด8ก58กเดี4เด9875กหเ7ดกหเ9ดก5ดก994918 8458พำ45ร47กพำ5รำเ45ด485ก48เด335กเห่ด4858กตห45ด8ตหำ5ด85ไ85ร494ด8กเ9485เด985ด9ค435ด84รก้9รคกั98ร5ก้948ห8945ด8ค958ดี94กห้ด8ก78เด4รสำ7พได3น3ร4พำคต98ร59ด4ด5รด้95ด7รนำ5954รำดี9ไ97น7พำ87พ้75พ5ระรีกดคึด

#2 By (124.122.123.87|124.122.123.87) on 2014-05-31 17:20

เคๆ ค่ะ เดี๋ยวนู๋จะพูดสวัสดีค่ะ

งั้นสวัสดียามเย็นเจ้าของบล็อกนะคะ big smile